นักศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น

นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น

ปีการศึกษา 2562

 • นายพสธร ผาติกูลรังสรรค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00
 • นางสาวกิตตินาฏ ยืนยงเสน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวและการบรรจุ GPAX 3.88

ปีการศึกษา 2561

 • MISS MINDU ZAM สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00
 • MISS TSHERING LHAMO สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00
 • นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ GPAX 3.51

ปีการศึกษา 2560

 • นายพสธร ผาติกูลรังสรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 4.00

ปีการศึกษา 2559

 • นางสาวนาซูฮา บุญญามีน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร GPAX 3.96

 

นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2559

รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารปีที่ 9 (Food Innovation Contest 2017)

 • นางสาวฐิติรัตน์ บุญล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • นางสาวละอองดาว ลาภอินทรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • นายอรัญญิก ยศธิวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • นางสาวดรุณี หลวงปัน สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • นางสาวผกาทิพย์ ทาแกง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร