ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียนต่อการดำเนินงานของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ท่านสามารถร้องเรียนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

(หมายเหตุ ระดับ 0 : ไม่กระทบ, ระดับ 1 : เร่งด่วนที่สุด (แก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง), ระดับ 2 : เร่งด่วนมาก (แก้ไขภายใน 7 วัน), ระดับ 3 : เร่งด่วนปานกลาง (แก้ไขภายใน 30 วัน), ระดับ 4 : ไม่เร่งด่วน (แก้ไขภายใน 180 วัน)

 

  • ทางสำนักวิชาฯ จักเร่งดำเนินการ เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
  • หากท่านใช้บริการช่องทางการร้องเรียนแล้ว กรุณาตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักวิชาฯ จะเป็นพระคุณยิ่ง