สายตรงคณบดี

Asst. Prof. Dr. Saroat Rawdkuen

รศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน

คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

     053-916739
 saroat@mfu.ac.th
  Line id: