กำหนดการและปฏิทินการศึกษา

กำหนดการและปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดปฏิทินการศึกษาได้ที่เวปไซต์ https://reg.mfu.ac.th/regpage/academiccalendar/regcalendar.htm