สารจากคณบดี

Asst. Prof. Dr. Saroat Rawdkuen

รศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ (ภายใต้ชื่อสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) เพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารไปเลี้ยงชาวโลกได้ ความต้องการบุคคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรจึงยังเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นที่ต้องการในการขับเคลื่อนประเทศ

          ตลอดระยะเวลา ๒๑ ปีที่ผ่านมา สำนักวิชาฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจครบทุกด้านโดยมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักวิชาฯ จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและโทในสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยการที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษจึงส่งผลให้สำนักวิชาฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เข้าร่วมโครงการ  ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Program ซึ่งเป็นสถาบันเดียวของประเทศไทยที่จัดการเรียนการสอนทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ปัจจุบันสำนักวิชาฯ ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Double Degree Program ในระดับปริญญาโททั้งสองสาขาวิชากับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการจัดการเรียนแบบ Dual Degree Program ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ร่วมกับสำนักวิชาการจัดการ ซึ่งนักศึกษาสามารถได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษาเท่าหลักสูตรปกติทั่วไป สำหรับภารกิจด้านการวิจัย คณาจารย์ของสำนักวิชาฯ มีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ โดยทั้งทุนวิจัยและผลงานวิจัยเผยแพร่มีค่าเฉลี่ยต่อหัวอาจารย์สูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดในการกำกับติดตาม ภารกิจด้านการบริการวิชาการของสำนักวิชาฯ มีทั้งเชิงรุกและตั้งรับภายใต้แนวคิดที่ว่า “สำนักวิชาฯ จะเป็นที่พึ่งทางปัญญาให้กับสังคมด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่” สำหรับภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น สำนักวิชาฯ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ รวมถึงได้บูรณาการการเรียนการสอนกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

          ด้วยความสำเร็จในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสำนักวิชาฯ มีนโยบายและแบบแผนในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่น ในฐานะของรักษาการแทนคณบดีขอสืบสานต่อนโยบายดังกล่าวและขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาทุกคนที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ รวมถึงยินดีต้อนรับทุก ๆ คนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับ อก. มฟล. เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าต่อไป