วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

 

วิสัยทัศน์:

เป็นองค์กรชั้นนำด้านอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ค่านิยม:

สร้างคน สร้างมิตร จิตอาสา นำคุณค่าสู่สังคม

วัฒนธรรมองค์กร:

ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มุ่งสัมฤทธิผลในงาน ผสานใจสู่ความสำเร็จ

สโลแกนสำนักวิชา:

บัณฑิตพร้อมทำงาน รอบรู้ตลอดโซ่อุปทาน สร้างมูลค่าสู่อุตสาหกรรมเกษตรไทย

สโลแกนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร:

พัฒนาวิชาการ เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สโสแกนสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์:

รู้รอบโซ่อุปทาน เชี่ยวชาญยืดอายุ เด่นบรรจุผลิตผลเกษตร