คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ. ปริญญา วงษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้ช่วยคณบดี