กิจกรรม “AI-MFU Day 2023” เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม “AI-MFU Day 2023” โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 12 เรื่อง และสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 22 เรื่อง ผลการประกวดการนำเสนอผลงาน ดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลงานเรื่อง “Development of gluten-free pasta enriched with winged bean protein and pineapple core fiber” โดย นางสาวกชมนภรณ์ ชุ่มยิ้ม , นางสาวกิ่งกาญจน์ สถาน, นายจิโรจน์ วิภาตวัลลิ และนางสาวต่วนรุวัยดา โต๊ะฮาเมะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วรรธิดา หอมถาวรชู
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลงานเรื่อง “Pre-storage Gas-enriched Atmospheres and Coating Retard Browning and Preserve the Quality of Fresh-cut Avocado” โดย นางสาวปัญชดา ต๋าแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ ปราณอมรกิจ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลงานเรื่อง “Extending the shelf-life of mochi with Lanna-style stuffing using two different techniques” โดย นางสาวนางสาวณฐพร หน่อนิล , นางสาวพัณณกร วิชัยคำ , นางสาวอนัญลักษณ์ ศรีโคกกรวด และ นางสาวอริศรา กล่อมสุนทร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลงานเรื่อง “Investigation of Thermal Insulation Box from Composite Natural Materials for Postharvest Quality of Rambutan” โดย นางสาวธวัลรัตน์ โพธิลักษณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. เสาวภา ไชยวงศ์

3.รางวัล Popular vote

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผลงานเรื่อง “Development of gluten-free pasta enriched with winged bean protein and pineapple core fiber” โดย นางสาวกชมนภรณ์ ชุ่มยิ้ม , นางสาวกิ่งกาญจน์ สถาน, นายจิโรจน์ วิภาตวัลลิ และนางสาวต่วนรุวัยดา โต๊ะฮาเมะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วรรธิดา หอมถาวรชู
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผลงานเรื่อง “Effect of fruit maturity and processing methods on quality of plum liqueur” โดย นางสาวชนากานต์ พันธุ์วิริยะเวช อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ
    สำนักวิชาหวังว่ากิจกรรมนี้ จะช่วยส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวมถึงเป็นเวทีในการสื่อสารผลงานด้านวิชาการของนักศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆต่อไป