Month: November 2021

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์