Month: December 2020

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ