Month: September 2019

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าว

คณาจารย์ของสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร