Month: June 2019

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ (รอบที่ 1)

ประกาศสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

TCAS 62 รอบที่ 5 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์เกษตร 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

TCAS 62 รอบที่ 5 ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen-Z 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี