Month: October 2021

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย #เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” (Ep.2)

สำนักวิชาอุตสาหกรรเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย

อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ตามที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร