Month: July 2023

เปิดรับสมัครประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพและประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรับสมัครประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพและประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้