Month: August 2021

นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมโครงการ Collaborative Online International Learning (COIL program) จัดโดยมหาวิทยาลัยชินชู (Shinshu University) ประเทศญี่ปุ่น

ในระหว่างวันที่ 13-27 สิงหาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโทและคณาจารย์จากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการ

นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน Scopus ระดับ Q1-Q4 ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับทุนแลกเปลี่ยน ณ ประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศส

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1 2