นักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน Scopus ระดับ Q1-Q4 ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในฐาน Scopus ระดับ Q1-Q4 ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2564 จำนวน 7 เรื่อง