สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมค่ายเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ เสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 คน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย
กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
• เรียนรู้ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการคัดเลือกวัสดุกันกระแทกระหว่างขนส่งสินค้า
• เรียนรู้การลดการเกิดสีน้ำตาลในผลไม้ตัดแต่ง
กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมของหลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ประกอบด้วย
• Shopping champion: เรียนรู้การอ่านฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
• Sweet and Sour Station: ทดสอบความหวาน-ความเปรี้ยวของผลไม้และอาหารแปรรูป
• การวัดความหวานและกรดเพื่อทดสอบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการทดสอบทางประสามสัมผัสเพื่อแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์