กิจกรรม Visiting Professor ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2023 ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน, คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ Prof. Dr. Kalidas Shetty และผศ.อ.ปริญญา วงษา, ได้เดินทางเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2023 ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในช่วงวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2566  ในนามสำนักวิชาฯ ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และทางสำนักวิชาจะได้สร้างความร่วมมือในอนาคตร่วมกันต่อไป