กิจกรรมVisiting Professor ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2023 ในงาน The 7th International Conference on Information Technology (InCIT 2023) และ MFU Innovation Day 2023

Dr. Pramod V. Mahajan เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน (คณบดีสำนักวิชาฯ) และอาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้โครงการ Reinventing University System 2023 และได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT 2023 จัดโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ในหัวข้อ Harvesting the Future: Unleashing the Power of ICT and Digital Twins in Agri-Food Supply Chains โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ผู้ประสานงานในกิจกรรมนี้