Miss Patcharin Khummawong

พัชรินทร์ คำมะวงค์

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการฯ
Tel: +66 5391 6739

การศึกษา

B.A. (Human Resource Management)

การอบรมและสัมนา

1. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาหัวหน้างาน 360 องศา เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่” วันที่ 27-28 เมษายน 2560

2. อบรมหลักสูตร “การวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ ระดับหัวหน้าฝ่าย” วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560

3. เข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน รุ่นที่ 4 ณ ประเทศกัมพูชา วันที่ 2-7 กันยายน 2559

4. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559

5. ประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 วันที่ 30 มีนาคม-1 เมษายน 2559

Contact Information

Tel: +66 5391 6739
Email: patcharin@mfu.ac.th

Article list on Scopus