Rungnapa Somkawi

รุ่งนภา สมก๋าวิ

เจ้าหน้าที่บริหาร
Tel: +66 5391 6738

1. KM : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง การทำงานเป็นทีม และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วันที่ 27 มิถุนายน 2561

2.ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 6 หัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารและธุรการด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

3.อบรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และร่วมพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย วันที่ 18 ธันวาคม 2560

4.ฝึกอบรมการใช้งานระบบ MFU-ERP ด้านเงินสำรองจ่าย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

5.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6.ฝึกอบรมแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7.ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

8. ฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการ Window 10 และแนะนำการใช้งาน Microsoft Office 2016 เบื้องต้น

9.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการทำงานของเลขานุการสำนักวิชา วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2559

10. อบรมการใช้งานระบบ MFU-ERP งานพัสดุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

11. ฝึกอบรมหัวข้อ การเรียกดูรายละเอียดข้อมูลการกัน/ผูกพัน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ MFU-ERP วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

12. อบรมโครงการ ASEAN CAMP วันที่ 28-30 กันยายน 2557

 

 

Contact Information

Tel: +66 5391 6738
Email: rungnapa.som@mfu.ac.th

Article list on Scopus