กชกร คำวัง

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิคเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Tel: 6630

การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

การอบรมและสัมนา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน.”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค : ภาคเหนือ” (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุม (Pitching) เพื่อนำเสนอข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร/กลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือ

ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรม Technomart 2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

Contact Information

Tel: +66 5391 6630
Email: Kotchakorn.kha12@lamduan.mfu.ac.th

Article list on Scopus