หน่วยวิจัย

1) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ (Innovative Food Packaging & Biomaterial Unit)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยวิจัย IFP

 • รวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อหาทุนมาดำเนินการวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร และวัสดุชีวภาพต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่ผู้ใช้งานจริง
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมถึงโอกาสทางธุรกิจจากผลงานวิจัย
 • สร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยเฉาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนวิจัย และมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยวิจัย IFP

 • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและบรรจุภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนโยบายของประเทศ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางชีวภาพ ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ผลิตบัณฑิต/สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
 • สร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพให้กับมหาวิทยาลัย และสนองนโยบายของประเทศเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

2) หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Unit of Postharvest Technology (UP-T))

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยวิจัย UP-T

 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้ประกอบการเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
 3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

สมาชิกหน่วยวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ผลงานเด่น (Outstanding Work) 

ที่ชื่อผลงานเด่นรูปแบบ
(ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม/ประโยชน์เชิงสาธารณะ)
สรุปย่อข้อมูลผลงาน
1.Microwave assisted hot air dryerInnovationA microwave assisted hot air dryer was designed and set up to improve the drying process for ‘Phulae’ pineapple.  Total drying time was successfully reduced to about 7 hours. Without adding any preservatives, the shelf life of dehydrated ‘Phulae’ pineapple was estimated about 6 weeks at room temperature.

 

ความร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันอื่น (Partnerships)

ที่ชื่อความร่วมมือรูปแบบ
(MOU/MOA)
สรุปย่อลักษณะความร่วมมือ
1.Faculty of Agriculture, Kagoshima University, JapanMOU– Research Exchange

– Joint Symposium

– Training

– Exchanges Students

– Publications

2. Graduate School of Horticulture, Chiba University, JapanMOU– Research Exchange

– Exchanges Students

– Publications

3.School of Science and Health, University of Western Sydney, Australia

 

 

Activity– Visiting Professor

 

3) หน่วยวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี (Integrated AgriTech Ecosystem Research Unit (IATE))

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

 1. การบูรณาการด้านเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบการผลิตในแปลงปลูก
  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการโซ่ความเย็น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้า รวมทั้งโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. เพื่อสร้างเกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัย จากการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับภาคเอกชน เกษตรกร เน้นด้านเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน

เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยวิจัย IATE

 1. สร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเป็นระบบตลอดโซ่อุปทานของผลิตผลเกษตร และจัดทำฐานข้อมูลด้านเกษตรขนาดใหญ่อย่างครบวงจร เพื่อลดความเสียหายและเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
 2. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างเป็นระบบ
 3. ผลิตงานวิจัย นักวิจัยและบัณฑิตที่มีศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยเชิงบูรณาการตลอดโซ่อุปทานและสร้างความแข็งทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หัวหน้าหน่วยวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวภา ไชยวงศ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

สมาชิกหน่วยวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพล แสงระยับ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล อุ่นศรี สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาจารย์ ดร. สุจิตรา อาวัชนานุกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ