หน่วยวิจัย

1) กลุ่มวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ (Innovative Food Packaging & Biomaterial Unit)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยวิจัย IFP

 • รวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อหาทุนมาดำเนินการวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร และวัสดุชีวภาพต่างๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาหรือเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ไปสู่ผู้ใช้งานจริง
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์รวมถึงโอกาสทางธุรกิจจากผลงานวิจัย
 • สร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิจัยเฉาะทางเพื่อเพิ่มโอกาสในการขอทุนวิจัย และมีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ

เป้าหมายของการจัดตั้งหน่วยวิจัย IFP

 • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุชีวภาพและบรรจุภัณฑ์อาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและนโยบายของประเทศ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางชีวภาพ ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • ผลิตบัณฑิต/สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพ
 • สร้างความเข้มแข็งงานวิจัยเฉพาะทาง ด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุชีวภาพให้กับมหาวิทยาลัย และสนองนโยบายของประเทศเรื่องการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

2) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Research Group of Postharvest Technology)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว

เป้าหมาย

 • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อสามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
 • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการศึกษาวิจัยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว