กิจกรรมที่ผ่านมา

อาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมใหม่

ตามที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์

นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program กับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการ U2T ตำบลนางแล

คณะทำงาน U2T ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 2 3 4 10