กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการแปรรูปหน่อไม้อบแห้ง ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 และ 26 สิงหาคม 2565 คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

1 2 3 4 12