ข่าว

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ไชยวงศ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในสำนักวิชาที่ได้รับรางวัลนักวิจัย

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเชิญร่วมประชุมหารือแนวทางการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานวิจัยด้านผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าสูงแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการโครงการและประสบการณ์การตั้งโรงงานผลิตอาหารด้วยตัวเอง”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย #เริ่มต้นอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ผลงานใน World Class Journal” (Ep.2)

สำนักวิชาอุตสาหกรรเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย

1 2 3 4 5 13