กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดพานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการจัด      การผลิตผลเกษตรและการบรรจุ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิต และการส่งออก ณ สถานประกอบการในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออก ร่วมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตร ภายใต้กิจกรรมเสริมศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ บริษัทจันทบุรีสินค้าชุมชน จำกัด บริษัทซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริฯ ศูนย์นวัตกรรมอาหารซีพีแรม บริษัทธานียามาสยาม จำกัด บริษัทกล้วยไม้ไทย และศึกษาดูงาน  Thai FEX Word Food Asia