ทำไม? ต้องเรียนที่สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรที่เปิดสอน

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต:

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

     สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว