ด่วนๆๆ .. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 “โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์เกษตร” 

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
“โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์เกษตร”
……………………………………………………………………….
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี “สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์” เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจเกษตรเพื่อการส่งออกและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จุดเด่นของหลักสูตร
1. หลักสูตร 2 ปริญญา (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
2. มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On-site training) ทั้งในและต่างประเทศ
3. เน้นการเป็นผู้ประกอบการ

**รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 **
http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/AppReg/login…โครงการสร้างบัณฑิตรุ่นใหม่ทางด้านโลจิสติกส์เกษตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738 หรือ E-mail:rungnapa.som@mfu.ac.th