ด่วนๆๆ.. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen-Z

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562
#โครงการหลักสูตรฟู้ดยุคใหม่ โดนใจ Gen-Z : เพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ทางอาหารและผู้ประกอบการอาหารรุ่นใหม่
#จุดเด่นของหลักสูตร
– ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (125 หน่วยกิต เรียน 4 ปี) 
– มีโอกาสได้ศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (On-site training) ทั้งในและต่างประเทศ
– เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพร้อมเข้าสู่การทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น
– ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหาร
– มีบรรยากาศการเรียนการสอนนานาชาติและมีทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

#TCAS62 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ : สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 >> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6738 หรือ E-mail:rungnapa.som@mfu.ac.http://applicant.mfu.ac.th/applicantnew/AppReg/login?e=623141&fbclid=IwAR0I8RR3qUEKyLFdgRSKm4c81ddpLYaR_MkPx8VFFNjFQQFpuznO_W8BaUw