ศึกษาดูงานรายวิชา 1403303 Food Processing 2

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ และอาจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ พานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 จำนวน 47 คน เดินทางไปศึกษาดูงานรายวิชา 1403303 Food Processing 2

โดยได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ณ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้