“หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มฟล. ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติเป็นครั้งที่ 2 จาก IFT (2020-2025)”

         

 

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรว่ามีมาตรฐานในระดับนานาชาติจาก Institute of Food Technologists (IFT), USA โดยหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จะได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างปี ค.ศ. 2020-2025 ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหลักสูตรในลำดับที่ 2 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในจำนวนมากกว่า 80 หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

IFT เป็นองค์กรนานาชาติที่สนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารและสร้างเครือข่ายทั่วโลกในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของ IFT ได้ประเมินหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำนักอุตสาหกรรมเกษตร และได้ให้การรับรองหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพของหลักสูตรในระดับนานาชาติสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้สำนักวิชาฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ พนักงาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นส่วนสนับสนุนและผลักดันให้สำนักวิชาฯ เติบโต เข้มแข็ง และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล