มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศค่านิยม MFU·FIRST

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ประกาศค่านิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้ MFU·FIRST มฟล. เป็นหนึ่ง แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยที่ให้ความสําคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรกเสมอ โดยค่านิยมนี้ได้ผ่านการระดมสมองจากตัวแทนพนักงานทุกส่วน เพื่อสะท้อนวิถีแห่งมหาวิทยาลัยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 22 ปี และหวังให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจกรรมต่างๆ สำเร็จตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี