ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏยา คนซื่อ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564