การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปจากลูกหม่อนจากพื้นที่วิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ปีที่ 2” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.แม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีม    ลูกหม่อน และน้ำลูกหม่อนเข้มข้น แล พร้อมทั้งการเลือกใช้ภาชนะบรรจุและฉลากผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร พินิจสุวรรณและอาจารย์ดำรงพล คำแหงวงศ์ เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบลที่รับผิดชอบต่อไป