นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลผลงานวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาหมวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อยื่นขอรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 นั้น มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว ได้แก่

  1. นางสาวศิริพร ลือสุวรรณ ชื่อบทความ “Effect of Active Packaging Material Fortified with Clove Essential Oil on Fungal Growth and Post-Harvest Quality Changes in Table Grape during Cold Storage” ชื่อวารสาร Polymers Vol. 13 (2021) 3445 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร
  2. นางสาวจุฑารัตน์ รัตนการันต์ ชื่อบทความ “Performance of Thermal Insulation Covering Materials to Reduce Postharvest Losses in Okra” ชื่อวารสาร Horticulturae Vol. 7 (2021) 392 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์
  3. Mr. Than Hthike ชื่อบทความ “Investigation and Evaluation of Impact Bruising in Guava Using Image Processing and Response Surface Methodology” ชื่อวารสาร Horticulturae Vol. 7 (2021) 411 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์