นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วม 2 ปริญญา ได้รับทุนเดินทางไปศึกษาและวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 2 ราย ได้เดินทางไปศึกษาและทำวิจัย ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนักศึกษาทั้งสองรายได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากฝั่งญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้

  1. นายธีรพงษ์ อุมาสะ ได้รับทุน Excellent International Student (EIS) Scholarship for Chiba University Graduate Programs สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 100,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  2. นางสาว กันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์ ได้รับทุน Japan Student Services Organization (JASSO) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 80,000 เยนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน

นอกจากนี้นักศึกษาทั้งสองรายยังได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Outbound Research Program for Excellence Research Collaboration) ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับไปแลกเปลี่ยนดังกล่าวอีกด้วย โดยนักศึกษาทั้งสองรายมีกำหนดการศึกษาและวิจัย ณ Graduate School of Horticulture, Chiba University เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายใต้การดูแลของ  Assoc. Prof. Dr. Yukiharu Ogawa และมี ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรร่วม 2 ปริญญาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

ปริญญาโท

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (MSc in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University, Shinsu University หรือ Kagoshima University
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว (MSc in Postharvest Technology and Innovation) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University หรือ Shinsu University

ปริญญาเอก

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (PhD in Food Science and Technology) สามารถรับปริญญาร่วมกับ Chiba University

เรียนจบได้ปริญญา 2 ใบ ด้วยระยะเวลาเท่าเดิมและค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตรานักศึกษาไทยในคุณภาพระดับสากลและนักศึกษาต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในประเทศญี่ปุ่น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและความเป็นนานาชาติไปกับเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร 053-916738

อีเมลล์

  • nattaya.kon@mfu.ac.th (นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
  • wirongrong.ton@mfu.ac.th (เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว)

Facebook Agro-Industry MFU

ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล