พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนาม เพื่อร่วมมือในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตลอดจนร่วมกันจัดโครงการและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาร่วมกัน