สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

#สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาฯ
✅โปร่งใส
✅ตรวจสอบได้
✅สุจริต
✅มีประสิทธิภาพ