อก. มฟล. หารือร่วมทำหลักสูตร DDP กับ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้หารือร่วมกับ Assoc. Prof. Dr. Daisuke Hamanaka จาก Faculty of Agriculture, Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญา (DDP) ในระดับปริญญาโท ทั้งนี้หลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันร่างข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตร DDP ดังกล่าว เพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป