ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล แสงระยับ ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

#Congratulations 🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล แสงระยับ ที่ได้รับการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม ประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “ฐานข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีกลิ่นรสกาแฟอะราบิกา (Arabica coffee’s chemical and flavor profile database)” 👍