สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ Mr. Jackson Mwenya ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2023 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Jackson Mwenya นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย โดยมี รศ.ดร.เสาวภา ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2023 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566