พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
ในนามสำนักวิชาอุตสาหกรรมขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มา ณ โอกาสนี้