สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง