กิจกรรม MEET THE DEAN 2023

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  โดยเปิดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 – 17.30 น. อาคาร C1-314 ห้อง C1