กิจกรรมดูงานและสร้างความร่วมมืองานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ Visiting Professor Reinventing University System 2023 ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมดูงานและสร้างความร่วมมืองานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ Visiting Professor Reinventing University System 2023 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การสร้างความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 Dr. Pramod V. Mahajan Senior Scientist & Group Leader, Leibniz Institute for Agril. Eng. & Bioeco (ATB), Potsdam, Germany พร้อมด้วย รศ.ดร. เสาวภา และ ผศ.ดร. รัฐพล แสงระยับ และอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทสสมาชิกกลุ่มวิจัยระบบนิเวศเชิงบูรณาการเกษตรและเทคโนโลยี (IATE) เข้าพบ รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ และ ผศ. ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับการขนส่งผลิตผลสด

กิจกรรมที่ 2 การสร้างความร่วมมืองานวิจัยและการเรียนการสอนด้านการเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ทางทีมนักวิจัยดังกล่าว ได้เข้าพบ รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร. นริศ ท้าวจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม ดร.รุ่งรัตน์ แซ่หยาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ ผศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ ในการประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยและการเรียนการสอนด้านการเกษตรและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ สวนทุเรียนเพื่อการส่งออกและการผลิตการผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อพัฒนากาแฟคุณภาพ