สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 8 ธันวามคม 2566

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน จำนวน 71 คน ในวันที่ 8 ธันวามคม 2566 ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เครืองมือ อาคาร E3 และ E4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชา
กิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำหลักสูตรนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรโลจิสติกส์เกษตรและอาหาร ของสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และกิจกรรมเสริมความรู้เชิงปฎิบัติการได้แก่
• กิจกรรม “ธี(ละ)หยด”
• กิจกรรมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของมุกป๊อบ
• กิจกรรมตกไม่แตก
• กิจกรรม zero branching adventure