นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1409301 Food Plant Management and Sanitation บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด

เมื่อวันเสาร์ที่  16 พฤศจิกายน 2562  คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์รวมทั้งสิ้น 10 คน ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ผู้ผลิตและส่งออกชาสมุนไพร ตรา สุวิรุฬห์ ชาไทย (Thai Tea Suwirun) โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้คณะนักศึกษาและอาจารย์ได้รับเกียรติจาก คุณจารุวรรณ ณติณณ์วิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย มาเป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมโรงงานและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงงาน ประกอบด้วย กระบวนการผลิตชา การวางผังโรงงาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการของเสีย การรับรองมาตรฐาน และระบบการบริหารงานของบริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 1409301 Food Plant Management and Sanitation โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนได้รับประสบการณ์จากศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง และสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาของรายวิชาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงงานอาหารได้ในอนาคต

รวมภาพกิจกรรม