นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2561

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี 2561 เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประเภทที่ 11 ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ชื่อผลงาน “พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีกไก่ยัดไส้ข้าวเหนียว แช่แข็ง และข้าวเหนียวยัดไส้หมูแดงแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready to Eat food แบบ Frozen food)” ผลงานโดย นายมานิตย์    แซ่มือ และนางสาวศลินญา รุ้งรุ่งรัศมี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา วงษา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา