สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Horticulture , Chiba University

ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร รองอธิการบดี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา เข้าพบและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Tatsuaki Kobayashi, Dean of Faculty of Horticulture และ Prof. Satoru Kondo , Head of Department, Chiba University รวมทั้งเข้าร่วมการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของ น.ส. สุรีย์พร สุขพร และนายพิสุทธิ์ ย้อยพลแสน นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร 2 ปริญญา ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สาขาพืชสวน Chiba University โดยมี ผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งไทย และมี Prof. Satoru Kondo และ Prof. Yukiharu Ogawa เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝั่งญี่ปุ่น