โครงการ Food Safety Training Course “US-Kagoshima-Asia Triad Program in Multi-Polar World”

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรได้เข้าร่วมโครงการ Food Safety Training Course “US-Kagoshima-Asia Triad Program in Multi-Polar World” ในวันที่ 19-27 มกราคม 2019 ณ Kagoshima University โดยในปีนี้ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จำนวน 6 คน พร้อม ผศ.ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ และ ผศ.ดร. สุทธิวัลย์ สีทา เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว. ซึ่งโครงการนี้จะจัดต่อเนื่องทุกปีเป็นเวลา 5 ปี (2019-2023)